جادوی سکوت  

من سکوت خویش را گم کرده املاجرم در این هیاهم گم شدم من که خود افسانه می پرداختمعاقبت افسانه مردم شدمای سکوت ای مادر فریاد هاساز جانم از تو پر اوازه بودتادر اغوش تو راهی داشتمچون شراب کهنه شعرم تازه بوددر پناهت برگ و بار من شکفتتو مرا بردی به شهر یاد هامن ندیدم خوش تر از جادوی توای سکوت ای مادر فریاد هاگم شدم در این هیاهوگم شدمتو کجایی تا بگیری داد منگر سکوت خویش را میداشتمزندگی پر بود از فریاد منفریدون مشیری

ادامه مطلب  

جادوی سکوت  

من سکوت خویش را گم کرده املاجرم در این هیاهم گم شدم من که خود افسانه می پرداختمعاقبت افسانه مردم شدمای سکوت ای مادر فریاد هاساز جانم از تو پر اوازه بودتادر اغوش تو راهی داشتمچون شراب کهنه شعرم تازه بوددر پناهت برگ و بار من شکفتتو مرا بردی به شهر یاد هامن ندیدم خوش تر از جادوی توای سکوت ای مادر فریاد هاگم شدم در این هیاهوگم شدمتو کجایی تا بگیری داد منگر سکوت خویش را میداشتمزندگی پر بود از فریاد منفریدون مشیری

ادامه مطلب  

جادوی سکوت  

من سکوت خویش را گم کرده املاجرم در این هیاهم گم شدم من که خود افسانه می پرداختمعاقبت افسانه مردم شدمای سکوت ای مادر فریاد هاساز جانم از تو پر اوازه بودتادر اغوش تو راهی داشتمچون شراب کهنه شعرم تازه بوددر پناهت برگ و بار من شکفتتو مرا بردی به شهر یاد هامن ندیدم خوش تر از جادوی توای سکوت ای مادر فریاد هاگم شدم در این هیاهوگم شدمتو کجایی تا بگیری داد منگر سکوت خویش را میداشتمزندگی پر بود از فریاد منفریدون مشیری

ادامه مطلب  

جادوی سکوت  

من سکوت خویش را گم کرده املاجرم در این هیاهم گم شدم من که خود افسانه می پرداختمعاقبت افسانه مردم شدمای سکوت ای مادر فریاد هاساز جانم از تو پر اوازه بودتادر اغوش تو راهی داشتمچون شراب کهنه شعرم تازه بوددر پناهت برگ و بار من شکفتتو مرا بردی به شهر یاد هامن ندیدم خوش تر از جادوی توای سکوت ای مادر فریاد هاگم شدم در این هیاهوگم شدمتو کجایی تا بگیری داد منگر سکوت خویش را میداشتمزندگی پر بود از فریاد منفریدون مشیری

ادامه مطلب  

جادوی سکوت  

من سکوت خویش را گم کرده املاجرم در این هیاهم گم شدم من که خود افسانه می پرداختمعاقبت افسانه مردم شدمای سکوت ای مادر فریاد هاساز جانم از تو پر اوازه بودتادر اغوش تو راهی داشتمچون شراب کهنه شعرم تازه بوددر پناهت برگ و بار من شکفتتو مرا بردی به شهر یاد هامن ندیدم خوش تر از جادوی توای سکوت ای مادر فریاد هاگم شدم در این هیاهوگم شدمتو کجایی تا بگیری داد منگر سکوت خویش را میداشتمزندگی پر بود از فریاد منفریدون مشیری

ادامه مطلب  

جادوی سکوت  

من سکوت خویش را گم کرده املاجرم در این هیاهم گم شدم من که خود افسانه می پرداختمعاقبت افسانه مردم شدمای سکوت ای مادر فریاد هاساز جانم از تو پر اوازه بودتادر اغوش تو راهی داشتمچون شراب کهنه شعرم تازه بوددر پناهت برگ و بار من شکفتتو مرا بردی به شهر یاد هامن ندیدم خوش تر از جادوی توای سکوت ای مادر فریاد هاگم شدم در این هیاهوگم شدمتو کجایی تا بگیری داد منگر سکوت خویش را میداشتمزندگی پر بود از فریاد منفریدون مشیری

ادامه مطلب  

جادوی سکوت  

من سکوت خویش را گم کرده املاجرم در این هیاهم گم شدم من که خود افسانه می پرداختمعاقبت افسانه مردم شدمای سکوت ای مادر فریاد هاساز جانم از تو پر اوازه بودتادر اغوش تو راهی داشتمچون شراب کهنه شعرم تازه بوددر پناهت برگ و بار من شکفتتو مرا بردی به شهر یاد هامن ندیدم خوش تر از جادوی توای سکوت ای مادر فریاد هاگم شدم در این هیاهوگم شدمتو کجایی تا بگیری داد منگر سکوت خویش را میداشتمزندگی پر بود از فریاد منفریدون مشیری

ادامه مطلب  

ادامه سوالات تاریخ  

فصل سوم( ایران در عصر باستان، سرآغاز هویت ایرانی)
درس هفتم ( مطالعه و کاوش در گذشته های دور)
 
1-     آگاهی و در کایرانیان از ادوار کهن تاریخ و تمدن خود، تا پیش از رمزگشایی خط میخی( حدود دو قرن پیش) بر چه پایه ای بود؟ برپایه ترجمه خدای نامه های متعلق به دوران ساسانی و نیز داستان های شاهنامه فردوسی بود.
2-     تقسیم بندی تاریخ عصر باستان را بر پایه دیدگاه خدای نامه ها و شاهنامه بنویسید؟ دوره پیشدادیان – دوره کیانیان – دوره اشکانیان – دوره ساسانی

ادامه مطلب  

یک دیدگاه زیبا  

به توکل نام اعظمت
وکسی که درافسانه شخصی دیگردخالت کندافسانه شخصی خویش راهرگزکشف نخواهدکرد.هرکسی راهی برای آموختن داردراه اومال من نیست وراه من مال اونیست اماهردوی مادرجست وجوی افسانه شخصی خودهستیم وبرای همین من به اواحترام می گذارم
بخشی ازکتاب فوق العاده"کیمیاگر"نوشته پائولوکوئیلو

ادامه مطلب  

تبلیغات پنهان  

تبلیغات افسانه ای و پیدایش سئو و طراحی سایت در دنیای بهینه سازی وب و پیدایش افرادی با عناوین سئوکار،سئوساز،سئوگر،سئوپیشه و مانند اینها نشان از بروز هرج و مرج و بعضا سوء استفاده از سئو میباشد مفهوم تبلیغات پنهان، یعنی اینکه تبلیغ کنندگان با استفاده از محرک های تبلیغاتی مخفی و غیرقابل شناسایی، می توانند بر مطلوبیت یا حتی خرید کالایی تاثیر بگذارند، یکی از افسانه های فرهنگ مردمی در قرن بیستم است.مارتا راجرز و کرک اسمیت (1993) متذکر می شوند که ب

ادامه مطلب  

حوای بی آدمی  

تو حق نداری عاشقِ کسی بمانی کهسالهاست رفتهتو مالِ کسی نیستی که نیستتو حق نداری اسمِ دردهای مزمنت راعشق بگذاری..می‌توانی مدیونِ زخم‌هایت باشی امامحتاجِ آنکه زخمیت کرده نه!دست برداراز این افسانه‌های بی‌ سر و ته کهبه نامِ عشقفرصتِ عشق رااز تو می‌گیرد،آنکه تو را زخمیِ خود می‌خواهدآدمِ تو نیستآدم نیست و توسال هاستحوای بی آدمی،حواست نیست!

ادامه مطلب  

back  

زیاد خواستن با حرفاشون به دردام اضاف کنن ...
اما من میخندم به حرف هاشون ،به حرکاتشون ...
دلم خواست بگم برا شب بیداریامون دلم تنگ شده دختر دآیی جان...
برا مسخره بازیامون ...
از این جنگ اعصابی که راه انداختی چیزی عایدمون نشد بالام جان !
حقیقتا دیگه حوصله شو ندارم ترجیح میدم بیخیال طی کنم :)
نمیدونم چی قراره گیرت بیاد با این رفتارات... اما زیاد تکرارشون نکن 
نذار باز برسه به دل شکستگی و حرف و اراجیف ...
یادته بهمون میگفتن دوقلو های افسانه ای؟
یادته صدای

ادامه مطلب  

همین عقل است..  

همین عقل است....
همین عقلی که با سنگ حقیقت خانه می سازد   زمانی از حقیقت های ما افسانه می سازد سر مغرور من! با میل دل باید کنار آمد  که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد مرنج از بیش و کم ، چشم از شراب این و آن بردار  که این ساقی به قدر "تشنگی" پیمانه می سازد
 
مپرس از من چرا در پیله ی مهر تو محبوسم که عشق از پیله های مرده هم پروانه می سازد به من گفت ای بیایان گرد غربت! کیستی ؟ گفتم : پرستویی که هر جا می نشیند لانه می سازد
مگو شرط دوام دوستی دوری س

ادامه مطلب  

حوصله...  

کمتر بزن این ساز که آواز ندارم
من باز ازین نقطه سرآغاز ندارم
ای دوست دگر خانه مپیرای به پرواز
چونان مگسی کبکبه باز ندارم
این آبیِ مغرور چه زیباست خدایا
افسوس که من فرصت پرواز ندارم
از دایره هستی خودغمزه جدا کن
چون حوصله عشوه غمّاز ندارم
از طنزِ رُخت خیرِ سرم هیچ نمانده
من را چه فکاهی، خط طناز ندارم
این بیت کجا بود که گم شد ته شعرم
این شعر چه کم زد که قلم باز ندارم
غزنین دلت دید که سلطانم و صد حیف
محمودِ شبم، صحبت  ایاز ندارم
ایزد مددی  حال که ب

ادامه مطلب  

بهترین فیلم‌هایی که دیده‌ام (9)  

 
41- دار و دسته‌های نیویورکی                            کارگردان: مارتین اسکورسیزی
 
42- مبارزی در باد                                           کارگردان: یانگ یون هو
 
43- وکیل مدافع شیطان                                   کارگردان: تیلور هاکفورد
 
44- افسانه‌های خزان                                      کارگردان: ادوارد زوییک
 
45- بازیچه                                                    کارگردان:؟؟؟
 

ادامه مطلب  

 

مگر میشود فراموشی؟!
فراموشی را فراموش میکنی ولی او را....
حاشا که فکر کنی اگر چمدان ببندی و بروی میتوانی از یادش ببری
گفتی بروم، می آیم؟!
من که آمدم
تو کجا رها کردی این ماجرای آغاز نیافته را؟!
خیالت که دست بر نمی دارد از سرم، از جانم، از خوابم، از خیالم، از خوراکم، از نفسم، از از از....
مگر می شود که دلم سپر بیندازد که لعنتی نمی شود این وصال، ممکن نمی شود این وصال؟!
مگر می شود ایمان نداشت به گرمی حضورت حتی به لحظه ای؟!
سال به سال پرده به پرده عوض می ش

ادامه مطلب  

 

صمد بهرنگی
 
صمد در تاریخ دوم تیر ماه سال یک هزارو سیصدوهجده از پدری به نام عزت و مادری به نام سارابیگم در محله چرنداب تبریز متولد شد.پس از تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در مهر ۱۳۳۴ به دانشسرای مقدماتی پسران تبریز رفت و در خرداد ۱۳۳۶فارغ التحصیل شد.از مهر همان سال در شهرهای آذرشهر،ممقان و گوگان و روستاهای آخی جهان و قاضی جهان ،به آموزگاری پرداخت.در مهر ۱۳۳۷به دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز رفت و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی همزمان با آموزگاری

ادامه مطلب  

حوصله...  

 کمتر بزن این ساز که آواز ندارم
من باز ازین نقطه سرآغاز ندارم
ای دوست دگر خانه مپیرای به پرواز
چونان مگسی کبکبه باز ندارم
این آبیِ مغرور چه زیباست خدایا
افسوس که من فرصت پرواز ندارم
از دایره هستی خودغمزه جدا کن
چون حوصله عشوه غمّاز ندارم
از طنزِ رُخت خیرِ سرم هیچ نمانده
من را چه فکاهی، خط طناز ندارم
این بیت کجا بود که گم شد ته شعرم
این شعر چه کم زد که قلم باز ندارم
غزنین دلت دید که سلطانم و صد حیف
محمودِ شبم، صحبت  ایاز ندارم
ایزد مددی  حال که

ادامه مطلب  

انتقاد تند جهانگیری  

انتقاد تند جهانگيري
از روزی که گفته شد قرارداد هواپیما بسته‌ایم، عده‌ای عزا گرفتند. تا کی ملت ایران باید تحقیر می‌شد و هواپیماهای درجه دو را از ضعیف‌ترین کشورها می‌گرفت. ما برای این هواپیماها تنها 15 درصد پول داده‌ایم و 85 درصد باقی مانده قرار است از محل بلیتی که فروش می‌رود، برگردانده شود که این دست‌مریزاد دارد.رسانه هایى وابسته به بیت المال براى مایوس كردن مردم به گونه اى تیتر مى زنند كه رسانه هاى خارج نشین به آن ها نمى رسند!✅✅وقتی مث

ادامه مطلب  

انتقاد تند جهانگیری  

انتقاد تند جهانگيري
از روزی که گفته شد قرارداد هواپیما بسته‌ایم، عده‌ای عزا گرفتند. تا کی ملت ایران باید تحقیر می‌شد و هواپیماهای درجه دو را از ضعیف‌ترین کشورها می‌گرفت. ما برای این هواپیماها تنها 15 درصد پول داده‌ایم و 85 درصد باقی مانده قرار است از محل بلیتی که فروش می‌رود، برگردانده شود که این دست‌مریزاد دارد.رسانه هایى وابسته به بیت المال براى مایوس كردن مردم به گونه اى تیتر مى زنند كه رسانه هاى خارج نشین به آن ها نمى رسند!✅✅وقتی مث

ادامه مطلب  

انتقاد تند جهانگیری  

انتقاد تند جهانگيري
از روزی که گفته شد قرارداد هواپیما بسته‌ایم، عده‌ای عزا گرفتند. تا کی ملت ایران باید تحقیر می‌شد و هواپیماهای درجه دو را از ضعیف‌ترین کشورها می‌گرفت. ما برای این هواپیماها تنها 15 درصد پول داده‌ایم و 85 درصد باقی مانده قرار است از محل بلیتی که فروش می‌رود، برگردانده شود که این دست‌مریزاد دارد.رسانه هایى وابسته به بیت المال براى مایوس كردن مردم به گونه اى تیتر مى زنند كه رسانه هاى خارج نشین به آن ها نمى رسند!✅✅وقتی مث

ادامه مطلب  

انتقاد تند جهانگیری  

انتقاد تند جهانگيري
از روزی که گفته شد قرارداد هواپیما بسته‌ایم، عده‌ای عزا گرفتند. تا کی ملت ایران باید تحقیر می‌شد و هواپیماهای درجه دو را از ضعیف‌ترین کشورها می‌گرفت. ما برای این هواپیماها تنها 15 درصد پول داده‌ایم و 85 درصد باقی مانده قرار است از محل بلیتی که فروش می‌رود، برگردانده شود که این دست‌مریزاد دارد.رسانه هایى وابسته به بیت المال براى مایوس كردن مردم به گونه اى تیتر مى زنند كه رسانه هاى خارج نشین به آن ها نمى رسند!✅✅وقتی مث

ادامه مطلب  

انتقاد تند جهانگیری  

انتقاد تند جهانگيري
از روزی که گفته شد قرارداد هواپیما بسته‌ایم، عده‌ای عزا گرفتند. تا کی ملت ایران باید تحقیر می‌شد و هواپیماهای درجه دو را از ضعیف‌ترین کشورها می‌گرفت. ما برای این هواپیماها تنها 15 درصد پول داده‌ایم و 85 درصد باقی مانده قرار است از محل بلیتی که فروش می‌رود، برگردانده شود که این دست‌مریزاد دارد.رسانه هایى وابسته به بیت المال براى مایوس كردن مردم به گونه اى تیتر مى زنند كه رسانه هاى خارج نشین به آن ها نمى رسند!✅✅وقتی مث

ادامه مطلب  

انتقاد تند جهانگیری  

انتقاد تند جهانگيري
از روزی که گفته شد قرارداد هواپیما بسته‌ایم، عده‌ای عزا گرفتند. تا کی ملت ایران باید تحقیر می‌شد و هواپیماهای درجه دو را از ضعیف‌ترین کشورها می‌گرفت. ما برای این هواپیماها تنها 15 درصد پول داده‌ایم و 85 درصد باقی مانده قرار است از محل بلیتی که فروش می‌رود، برگردانده شود که این دست‌مریزاد دارد.رسانه هایى وابسته به بیت المال براى مایوس كردن مردم به گونه اى تیتر مى زنند كه رسانه هاى خارج نشین به آن ها نمى رسند!✅✅وقتی مث

ادامه مطلب  

انتقاد تند جهانگیری  

انتقاد تند جهانگيري
از روزی که گفته شد قرارداد هواپیما بسته‌ایم، عده‌ای عزا گرفتند. تا کی ملت ایران باید تحقیر می‌شد و هواپیماهای درجه دو را از ضعیف‌ترین کشورها می‌گرفت. ما برای این هواپیماها تنها 15 درصد پول داده‌ایم و 85 درصد باقی مانده قرار است از محل بلیتی که فروش می‌رود، برگردانده شود که این دست‌مریزاد دارد.رسانه هایى وابسته به بیت المال براى مایوس كردن مردم به گونه اى تیتر مى زنند كه رسانه هاى خارج نشین به آن ها نمى رسند!✅✅وقتی مث

ادامه مطلب  

آشنایی بادوران بلوغ و نماز  

 
وقتی سنّ انسان کم کم بالا می رودوارددوران بلوغ می شود که علاعم آن عبارتنداز:بم شدن صدا و روییدن مودربرخی قسمت های بدن مانند:زیربغل و برخی ازقسمت های آلت.
پس ازمدّتی انسان بابروزاین مسال احساس می کندکه وظایف وتکالیفی دربرابرخداوندمتعال که این همه نعمت برایش آفريده و اورابااین همه توانایی آفريده است،دارد.
به این تکالیف وظایف وتکالیفی که ازاین سنّ به بعدکه سنّ تکلیف نام داردانجام می دهند((نمازخواندن))می گویند، که این عمل ازطف خدابرانسان و

ادامه مطلب  

آفرینش آدم ع  

آفرینش حضرت آدم (ع)حضرت آدم (ع) / آفرینش حضرت آدم (ع)در قرآن 17 بار سخن از حضرت آدم - علیه السلام - به میان آمده.(1) در این جا به بخشی از زندگی ایشان كه در قرآن آمده با توجه به روایات و گفتار مفسران، اشاره می‌كنیم:خبر از آفرینش خلیفه خدا به فرشتگانخداوند اراده كرد تا در زمین خلیفه و نماینده‌ای كه حاكم زمین باشد قرار دهد، چرا كه خداوند همه چیز را برای انسان آفريده است.(2) موقعیت و لیاقت انسان را به گونه‌ای قرار داده تا بتواند به عنوان نماینده خدا در ز

ادامه مطلب  

گنج افسانه ای  

در داستانهای عامیانه همه اقوام و ملل جهان داستانی هست که از گنجی نهفته در دل زمین خبر میده و از این گنج توسط یک اژدهای آتشخوار محافظت میشه, برای به دست آوردن این گنج که در اعماق زمینه باید تلاش زیادی کرد و اول از همه با اون اژدها مقابله کرد. شاید کمتر کسی این داستان رو جدی گرفته باشه ولی من فکر میکنم پشت این داستان به ظاهر ساده حقیقتی نهفته س که شاید یه روزی دنیا رو متحول کنه, در تمام کتب ابراهیمی اومده که در واقعه طوفان نوح میزان زیادی آب روی ز

ادامه مطلب  

طلوع یک فرشته...  

طلوع یک فرشته ...
امروز سالروز تولد فرشته ایست که ثابت کرد عشق فقط افسانه نیست.
ثابت کرد در دنیای سرد امروز هم می توان عاشق شد و عاشقانه زندگی کرد.
امروز سالگرد شکفته شدن یاس عاشقیست که عطر انسانیت و محبتش چنانم مست کرده
که تصور بی او ماندن زندگی را بر من تلخ و حرام می کند و مرگ را شیرین و سهل.
خورشید زندگی من!
در سالگرد طلوعت بیشتر از همیشه عاشق تو ام ای زیبای من...
همسر مهربان من:
تولدت مبارک 
***مهربانم دوستت دارم***

ادامه مطلب  

ازل  

در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیلهٔ او هستی یافت و بدون او چیزی آفريده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی می‌تابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده‌است ... پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم ــ شکوه و جلالی شایستهٔ فرزند یگانهٔ پدر و پر از فیض و راستی

ادامه مطلب  

سریال بیگ‌بنگ  

یکی از سریال¬های پرطرفدار امریکایی که از سال 2007 شروع به پخش از شبکه CBS آمریکا کرده، سریال نظریه¬ بیگ بنگ (The Big Bang Theory) است. اکنون در سال 2013 و پس از نامزدی دوباره¬ این سریال و بازیگر نقش اول آن (شلدون) در جشنواره¬ی گولدن گلوب (Golden Globes)، طرفداران پر و پا قرص و دائمی آن در سرتاسر دنیا بیش از پیش نسبت به مشاهده آن رغبت پیدا کرده ¬اند. هسته اصلی داستان دو نابغه علمی هستند که دو دوست ثابت داشته و دختری زیبا در همسایگی آنها در آپارتمان زندگی می¬کند. گرچه

ادامه مطلب  

حرف پاره ...  

گفتم حرف پاره چون حرفام هر کدوم از یه جایی و یه وقتین .. نظم خاصی ندارن .. میخوام همینطوری پراکند هبنویسم .. هر وقت که دلم گفت و حس نوشتن داشتم بنویسم .. شاید یه روزی از لای همین نوشته ها بالاخره خود واقعیمو پیدا کردم ..
من همیشه این باورو داشتم که همه آدما یه خودی دارن فارغ از تاثیرات محیزی خانوادگی اقلیم یو هر چی ! اون خود ناب ! من دنبال همونم ! که ببینم واقعا چه شکلیم ! باید روی زمین بمونم یا نه باید پرواز کنم ... البته یه چیزی ته ذهنم میگه : همه آدما ب

ادامه مطلب  

من هم یک آدم معمولیم  

 
یادم هست پیش از ازدواجم مدتی با همسرم همکار بودم.
 
فضای کار باعث شده بود که او از شخصیت و اطلاعات من خوشش بیاید. ناگفته هم نماند خودم هم بدم نمی آمد که او این قدر شیفتۀ یک آدم فرا واقعی و به قول خودش « عجیب و غریب » شده!
 
ما با هم ازدواج کردیم . سال اول را پشت سر گذاشتیم و مقل همۀ زن و شوهرهای دیگر ، بالاخره یک روزی دعوای سختی با هم کردیم . در آن دعوا چیزی از همسمرم شنیدم که حالا بعد از جدایی مان ، چراغ راه آیندۀرفتارهایم شده :
 
-         « منو با

ادامه مطلب  

سر به راهم کن  

مگر می شود
زندگی مرا به هم ریخته آفريده باشد
خدای دانه های انار....
برایم از لحظاتی می گفت که دختر برادرش که سرطان داشت تا دم مرگ رفته! داشتم از ناشکری های زندگیم توبه می کردم او حرف می زد و من در دلم اشک میریختم!
دوست ندارم سختیهای دیگران و رنجها و دردهایشان مرا به شکر برساند ولی انسان است گاهی نگاهش به لحظات دردناک دیگران او را سربه راه می کند.

ادامه مطلب  

دوازدهم آذر زادروز استاد ژاله آموزگار  

*به مناسبت 12 آذرماه سالروز تولد «استاد دکتر ژاله آموزگار»
____________________________________________________
آموزگار سختکوش و مهرپرور.....
___________________________
ژاله آموزگار یگانه (زادهٔ ۱۲ آذر ۱۳۱۸ در خوی) پژوهشگر ایرانی فرهنگ و زبان‌های باستانی است. او دکتری زبان‌های باستانی (به‌طور دقیق‌تر، زبان‌های ایرانی و ادبیات مزدیسنی را از دانشگاه سوربن گرفته و بیش از ۳۰ سال در دانشگاه تهران تدریس کرده‌است.
     «استاد آموزگار» از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹ به عنوان پژوهشگر در بنیاد

ادامه مطلب  

دوازدهم آذر زادروز استاد ژاله آموزگار  

*به مناسبت 12 آذرماه سالروز تولد «استاد دکتر ژاله آموزگار»
____________________________________________________
آموزگار سختکوش و مهرپرور.....
___________________________
ژاله آموزگار یگانه (زادهٔ ۱۲ آذر ۱۳۱۸ در خوی) پژوهشگر ایرانی فرهنگ و زبان‌های باستانی است. او دکتری زبان‌های باستانی (به‌طور دقیق‌تر، زبان‌های ایرانی و ادبیات مزدیسنی را از دانشگاه سوربن گرفته و بیش از ۳۰ سال در دانشگاه تهران تدریس کرده‌است.
     «استاد آموزگار» از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹ به عنوان پژوهشگر در بنیاد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1